Zakonodaja

Zakon o humanitarnih organizacijah, ki ureja bistvena vprašanja statusa in delovanja humanitarnih organizacij na področju socialnega in zdravstvenega varstva, je začel veljati 28. oktobra 2003. Zakon določa pogoje in merila za pridobitev statusa humanitarne organizacije, s pomočjo katerih bo mogoče določiti tiste organizacije, ki imajo ustrezen javni pomen in izvajajo strokovno utemeljene programe na področju socialnega in zdravstvenega varstva. Nova zakonska ureditev služi temeljnemu cilju – višja kakovost humanitarne družbene skrbi.

Na podlagi zakona sta minister za zdravje in minister za delo, družino in socialne zadeve imenovala sedemčlansko komisijo, ki jo sestavljajo ugledne osebe s področja dobrodelnih organizacij, organizacij za samopomoč in organizacij za kronične bolnike ter predstavniki Socialne zbornice Slovenije, Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije in obeh pristojnih ministrstev. Komisija za oceno izpolnjevanja meril za podelitev statusa humanitarne organizacije je že pričela z delom in ob tej priložnosti društva oziroma zveze društev, ki imajo namen podati vlogo za pridobitev statusa humanitarne organizacije, opozarja, naj bodo ob predložitvi vloge pozorna zlasti na sledeča zakonska določila:
– za pridobitev statusa humanitarne organizacije lahko zaprosijo tista društva oziroma zveze društev, ki že najmanj eno leto pred vložitvijo svoje vloge opravljajo humanitarno dejavnost na področju socialnega oziroma zdravstvenega varstva;
– splošne dobrodelne organizacije in organizacije za samopomoč morajo imeti v svojem temeljnem aktu izrecno imenovano področje, na katerem opravljajo pretežni del humanitarne dejavnosti, bodisi kot področje socialnega ali zdravstvenega varstva;
– izpolnjevanje splošnih meril odprtosti delovanja, prostovoljnosti in neplačljivosti mora biti dejansko izkazano v priloženi dokumentaciji (poročilo o delu ipd.);
– izkazana morata biti tudi obstoj in sestava posvetovalnega telesa ter njegovo delovanje.

Komisija opozarja, da morajo društva in zveze društev, ki bodo spremenili svoj statut in ga uskladili z Zakonom o humanitarnih organizacijah, vlogi priložiti, s strani upravnega organa uradno potrjen, statut. Priporočamo, da zveze društev zaprosijo za pridobitev statusa humanitarne organizacije v imenu svojih članic, zaradi smotrnosti in hitrosti postopka pridobitve statusa humanitarne organizacije.

Zakon o humanitarnih organizacijah je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 98/03. Za dodatne informacije v zvezi s pridobitvijo statusa humanitarne organizacije je kontaktna oseba na Ministrstvu za zdravje g. Andraž Strgar, tel: 01/ 478 68 64, andraz.strgar@gov.si, in na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve ga. Mateja Ušlakar, tel: 01/ 478 34 57, mateja.uslakar@gov.si.


Predsednik Komisije za oceno izpolnjevanja
meril za podelitev statusa humanitarne organizacije

Jože FAGANEL

Ljubljana, 29. 6. 2004

Za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo in ima pravico
do dodatka za nego otroka v skladu z zakonom o starševskem varstvu in
družinskih prejemkih, 1,720.800 tolarjev letno. Olajšava se ne prizna zavezancu, katerega otrok je zaradi zdravljenja, usposabljanja, vzgoje ali šolanja v zavodu, v katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo, ali v rejništvu, razen če dokaže, da tudi v tem času materialno skrbi za otroka. V tem primeru se olajšava prizna za dobo, za katero center za socialno delo v
skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke, prizna
pravico do dodatka za nego otroka

V Resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008 – 2013 je kot prednostno razvojno področje in eden od ciljev, ki se ga želi doseči, določeno tudi zgodnje odkrivanje kroničnih nenalezljivih bolezni in zagotavljanje celovite oskrbe bolnikov s
kroničnimi boleznimi, med katere sodi tudi sladkorna bolezen.

Prenesi cel dokument 70 strani