SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVIL OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA

Sedanji 91. člen Pravil:
” (1) Zavarovana oseba ima pravico do aparata za določanje glukoze v krvi, kadar je usposobljena za izvajanje samokontrole in zdravljenja nestabilne sladkorne bolezni z inzulinom.”

Predlog amandmaja:
Prvi odstavek 91. člena se spremeni in glasi:
“(1) Zavarovana oseba ima pravico do aparata za določanje glukoze v krvi, kadar je usposobljena za izvajanje samokontrole in zdravljenje sladkorne bolezni pri zdravljenju z inzulinom in pri kombiniranem peroralnem zdravljenju, pri katerem je pričakovati prehod na inzulinsko zdravljenje, če je zavarovana oseba usposobljena spremljati zdravljenje na osnovi rezultatov samokontrole.”

V 91. členu se doda nov 2. odstavek, ki glasi:
“(2) Zavarovana oseba do 15. leta starosti, pri kateri z večkratnimi injekcijami dnevno ni mogoče doseči ciljnih vrednosti glikemije oziroma HbA1c, pri čemer diabetolog oceni, da ni drugega razloga za nezadovoljivo učinkovitost zdravljenja razen terapevtične uporabe inzulina, je upravičena do inzulinske črpalke in pripadajočega potrošnega materiala. Otroci do 7. leta starosti, ki se zdravijo za sladkorno boleznijo tipa 1, so do inzulinske črpalke in pripadajočega potrošnega materiala upravičeni pri velikih in pogostih nihanjih krvnega sladkorja, ki povzročajo slabo presnovno urejenost in te otroke tako kratkoročno kot dolgoročno ogrožajo.
Potrošni material za inzulinsko črpalko obsega infuzijski set, rezervar oz. komplet ampul in potisno paličico z navojem.”

Predlog za predpisovanje inzulinske črpalke bo podal ustrezni zdravnik specialist, predlog pa bo na podlagi medicinskih kriterijev obravnavala zdravniška komisija Zavoda. Trajnostna doba za inzulinsko črpalko naj bi znašala 8 let.

Več informacij o ureditvi medicinsko-tehničnih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja je moč najti na spletnih straneh.

9. redna seja Upravnega odbora Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije Ljubljana, 24.4.2002 – Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je danes na svoji 9. redni seji med drugim obravnaval in sprejel osnutek sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Pravila) so temeljni podzakonski akt, ki podrobneje ureja vrste in obseg pravic iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja, pogoje in postopke za uresničevanje pravic, standarde zdravstvenih storitev in pripomočkov, varstvo pravic zavarovanih oseb in drugo. Zavod obdobno pristopa k spremembam in dopolnitvam Pravil na protokoliran način. Zadnje spremembe in dopolnitve Pravil so bile sprejete julija 2000. Namera tokratnih sprememb in dopolnitev Pravil sta predvsem uskladitev določb Pravil z novo zakonodajo in ureditev posameznih pravic oziroma postopkov za njihovo uveljavljanje.
Uskladitev z zakonodajo se nanaša zlasti na novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki je bila sprejeta decembra lani in ki določa zadržanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja samozaposlenim osebam in drugim osebam, ki same plačujejo prispevke ter njihovim družinskim članom v času, ko nimajo poravnanih obveznosti plačevanja prispevkov. Prav tako je potrebna uskladitev z zakonom o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo, ki je bil sprejet v letu 2000 ter s predpisi s področja pravice do zdravil.
Zavod s spremembami in dopolnitvami Pravil predlaga razširitev nekaterih pravic na področju medicinsko-tehničnih pripomočkov zaradi novih možnosti, ki jih prinaša hiter tehnološki razvoj na tem področju: pravico do digitalnih slušnih aparatov in inzulinskih črpalk za otroke do 15. leta, pripomočke pri zdravljenju traheostome in kolostome ter pripomočka pri negi umirajočih na domu t.j. elastomerno črpalko za vbrizgavanje zdravila v podkožje, veno ali kateter.
Nadalje je nanovo določena možnost prijav in odjav v obvezno zdravstveno zavarovanje v elektronski obliki in racionalizacija postopkov prijav v zavarovanje ob spremembi sedeža poslovanja samostojnega podjetnika posameznika.
Osnutek sprememb in dopolnitev Pravil je Upravni odbor Zavoda sprejel in ga posredoval v obravnavo in sprejem skupščini Zavoda.

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE