RAZŠIRITEV PRAVICE DO ZDRAVLJENJA Z INSULINSKO ČRPALKO

Zaradi pozitivnih učinkov zdravljenja z inzulinsko črpalko za zavarovane osebe, je Zavod ves čas podpiral prizadevanja tako stroke, kot predstavnikov zavarovanih oseb s sladkorno boleznijo, za razširitev pravice do zdravljenja z inzulinsko črpalko tudi za zavarovane osebe starejše nad 15. let. Prav s ciljem zagotovitve finančnih virov za razširitev pravic zavarovanih oseb do medicinsko tehničnih pripomočkov, se je Zavod v zadnjih dveh letih pogajal z dobavitelji za znižanje cen posameznih vrst medicinsko tehničnih pripomočkov. Uspešno izvedena pogajanja so prinesla znižanje cen za posamezne vrste enako kvalitetnih pripomočkov in hkrati ustvarila ustrezne prihranke. Prav na področju znižanj cen posameznih vrst pripomočkov pri zdravljenju sladkorne bolezni (aparat za določanje glukoze v krvi, diagnostični trakovi, inzulinska črpalka vključno s potrošnimi materiali), so bili ustvarjeni prihranki, ki so omogočili razširitev pravice do zdravljenja z inzulinsko črpalko. Potrebno pa je poudariti, da je Zavod kljub zmanjšanju stroškov, v letu 2004 za celotno skupino pripomočkov pri zdravljenju sladkorne bolezni še vedno namenil 2,9 milijarde tolarjev (to je 30% vseh stroškov za medicinsko tehnične pripomočke).

2. Pravica do zdravljenja z inzulinsko črpalko tudi za zavarovane osebe starejše nad 15. let
Skupščina Zavoda je na seji dne 30.03.2005 sprejela spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur.l.RS št. 44/05), ki na novo določajo pogoje glede upravičenosti do zdravljenja z inzulinsko črpalko, kar pomeni možnost zdravljenja z inzulinsko črpalko tudi za zavarovane osebe starejše nad 15. let. Navedena širitev pravice zavarovanih oseb do zdravljenja z inzulinsko črpalko velja od 20.05.2005 dalje.

Tako so do zdravljenja z inzulinsko črpalko in pripadajočih potrošnih materialov upravičene zavarovane osebe ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
1. otrok do 15. leta starosti s sladkorno boleznijo tip 1 ter pogostimi in velikimi nihanji krvnega sladkorja kljub natančnemu zdravljenju z večkratnimi aplikacijami inzulina dnevno;
2. zavarovana oseba z neurejeno sladkorno boleznijo tip 1, pri kateri je bilo tudi 6-mesečno izvajanje funkcionalne inzulinske terapije (FIT) neuspešno;
3. zavarovana oseba s sladkorno boleznijo tip 1 in sindromom nezavedanja hipoglikemije kljub zdravljenju z večkratnimi aplikacijami inzulina dnevno;
4. zavarovana oseba s sladkorno boleznijo, ki se zdravi z inzulinom med nosečnostjo in ki nima dobro urejene sladkorne bolezni.
Za zavarovane osebe iz 2., 3. in 4. točke tega odstavka mora biti izpolnjen tudi pogoj, da so aktivno sodelovale pri dotedanjem zdravljenju v skladu z navodili zdravnika ter so usposobljene za samokontrolo in ravnanje s črpalko. Lečeči diabetolog to potrdi s posebno izjavo, ki jo skupaj z epikrizo poteka bolezni priloži predlogu imenovanemu zdravniku in potem hrani v dokumentaciji.

Tako kot je to veljajo že do sedaj o upravičenosti do zdravljenja z inzulinsko črpalko na podlagi predloga zdravnika specialista diabetologa, odločijo z odločbo imenovani zdravniki območnih enot Zavoda. V primeru upravičenosti do zdravljenja z inzulinsko črpalko pa lahko potrošne materiale na Naročilnico za medicinsko tehnični pripomoček predpišejo osebni zdravniki zavarovanih oseb, vendar največ za obdobje 3 mesecev.

Posebej je potrebno opozoriti, da je v primeru zavarovane osebe s sladkorno boleznijo, ki se zdravi z inzulinom med nosečnostjo in ki nima dobro urejene sladkorne bolezni, zdravljenje z inzulinsko črpalko v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja zagotovljeno največ za 12 mesecev. V tem primeru zavarovana oseba prejme inzulinsko črpalko v izposojo za obdobje 12-tih mesecev. Če zavarovana oseba po izteku navedenega obdobja izpolnjuje pogoje za zdravljenje z inzulinsko črpalko, se ji to zagotovi tudi v naprej.

3. Zdravniki ki so pooblaščeni za predpisovanje inzulinskih črpalk
V skladu z že navedenimi spremembami in dopolnitvami Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki so razširile pravico do zdravljenja z inzulinsko črpalko, so za predpisovanje inzulinskih črpalk pooblaščeni le zdravniki specialisti diabetologi, ki jih je s posebnim sklepom imenoval Upravni odbor Zavoda. V nadaljevanju navajamo natančen seznam pooblaščenih zdravnikov in izvajalce zdravstvenih storitve, pri katerih ti zdravniki opravljajo zdravstvene storitve.

Predpisovanje inzulinskih črpalk za zavarovane osebe do dopolnjenega 18. leta starosti:
Klinični center Ljubljana, Pediatrična klinika
• prod.dr. Tadej Batttelino, dr.med.
• asist.mag. Nataša Uršič Bratina, dr.med.
• asist.mag. Nina Bratanič, dr.med.
• asist.mag. Mojca Žerjav Tanšek, dr.med.

Predpisovanje inzulinskih črpalk za zavarovane osebe starejše od 18. leta starosti
Klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni
• doc.dr. Andrej Janež, dr.med.
• doc.dr. Marko Medvešček, dr.med.
• prim. Franc Mrevlje, dr.med.
• dr. Marjeta Tomažič,dr.med.

Splošna bolnišnica Maribor
• prim. Jurij Šubic, dr.med.
• Matej Završnik, dr.med.
• prim. Miro Čokoliæ, dr.med.

Splošna bolnišnica Celje
• Lučka Kostanjšek, dr.med.

Splošna bolnišnica Topolščica

• Damjan Justinek, dr.med.

Splošna bolnišnica Novo mesto
• Milivoj Piletič, dr.med

Splošna bolnišnica Jesenice
• Karmen Janša, dr.med

Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergologijo Golnik
• Marjan Kristanc, dr.med

Zdravstveni dom Koper
• Metka Mesec-Staut, dr.med

4. Vrste inzulinskih črpalk, ki se zagotavljajo v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja
Zavarovane osebe lahko v primeru upravičenosti do zdravljenja z inzulinsko črpalko prejmejo v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, inzulinske črpalke 3 proizvajalcev, za katere je ugotovljeno, da so strokovno ustrezne za to vrsto zdravljenja in zagotavljajo ustrezen servis zavarovanim osebam. Zavod se je v začetku letošnjega leta, torej že pred širitvijo pravice do zdravljenja z inzulinsko črpalko pogajal z zastopniki proizvajalcev inzulinskih črpalk v Sloveniji, za znižanje cen tako inzulinskih črpalk, kot cen potrošnih materialov. Rezultat teh pogajanj je bilo znižanje cen inzulinskih črpalk iz 715.000,00 tolarjev na:
– 536.250,00 tolarjev za inzulinske črpalke proizvajalca Disetronic (Accu Chek D-Tronplus in H-Tronplus in proizvajalca Sooil Development (Dana Diabecare II);
– 619.535,00 tolarjev za inzulinske črpalke proizvajalca Medtronic Mini Med (Paradigm 712).

Glede na mnenje stroke o ustreznosti posameznih inzulinskih črpalk za določene skupine zavarovanih oseb in dogovorjenih cen inzulinskih črpalk, je Zavod določil cenovni standard za vrsto pripomočka Inzulinska črpalka do 15. leta starosti – 619.535,00 tolarjev in Inzulinska črpalka nad 15.let starosti – 536.250,00 tolarjev. V skladu z navedenim zavarovane osebe prejmejo inzulinsko črpalko v primeru ugotovljene upravičenosti, brez doplačil. Zavarovana oseba starejša nad 15. let doplača razliko v ceni med ceno inzulinske črpalke in cenovnim standardom določenim za inzulinsko črpalko nad 15. let starosti le v primeru, če se odloči za zdravljenje z inzulinsko črpalko proizvajalca Medtronic Mini Med.

Pri tem pa je potrebno dodati, da je zastopnik inzulinskih črpalk proizvajalca Medtronic Mini Med, podjetje Zaloker&Zaloker d.o.o., izkazalo pripravljenost po dodatnem znižanju cene inzulinske črpalke proizvajalca, ki ga zastopajo. V skladu z dogovorom z Zavodom, cena te inzulinske črpalke od 01.09.2005 dalje znaša 553.024,50 tolarjev.

Razen tega pa je Upravni odbor Zavoda sprejel sklep o spremembah in dopolnitvah nazivov in šifer medicinsko tehničnih pripomočkov, s katerim se je dosedanja starostna meja pri vrsti pripomočka Inzulinska črpalka do 15. leta starosti, spremenila na 18. let. V skladu s tem veljajo od 01.09.2005 dalje na novo določeni nazivi in cenovni standardi inzulinskih črpalk, in sicer:
– Inzulinska črpalka do 18. leta starosti, cenovni standard je 553.034,50 tolarjev,
– Inzulinska črpalka nad 18. let starosti, cenovni standard je 535.250,50 tolarjev.

Dogovorjene cene za potrošne materijale so znižane cene na podlagi pogajanj v začetku leta 2005 za 20% in so pri vseh vrstah inzulinskih črpalk enake, zato ni potrebno doplačilo s strani zavarovanih oseb.

5. Zagotavljanje potrošnih materialov za zavarovane osebe, ki so prejele izjemoma inzulinsko črpalko do 20.05.2005
Tako kot smo navedli že v uvodo, je Zavod posameznim zavarovanim osebam starejšim nad 15. let, z zelo težko vodljivo sladkorno boleznijo na predlog Interne klinike in Pediatrične klinike, Kliničnega centra Ljubljana, izjemoma odobril zdravljenje z inzulinsko črpalko pred 20.05.2005. V skladu s tem je bilo tem zavarovanim osebam izjemoma odobreno tudi zagotavljanje potrošnih materialov, praviloma za obdobje enega leta. Vse te vloge zavarovanih oseb pa so se reševale na Direkciji Zavoda v Ljubljani.

Glede na spremembe in dopolnitve Pravil, ki veljajo od 20.05.2005 dalje in upravičenost do zdravljenja z inzulinsko črpalko tudi za zavarovane osebe starejše nad 15. let, ni potrebna več izjemna odobritev potrošnih materialov s strani Direkcije Zavoda. Za te zavarovane osebe bodo imenovani zdravniki območnih enot Zavoda ugotovili izpolnjevanje pogojev glede zdravljenja z inzulinsko črpalko in v skladu s tem izdali odločbo. Če so pri zavarovani osebi izpolnjeni določeni pogoji za zdravljenje z inzulinsko črpalko, bo ta lahko v prihodnje prejela za potrošne materijale Naročilnico za medicinsko tehnični pripomoček pri svojem osebnem zdravniku.

Za izdajo odločbe pa je potrebno, da posredujejo zdravniki diabetologi, ki zdravijo te zavarovane osebe oz. zdravniki, ki so pooblaščeni za predpisovanje inzulinskih črpalk, imenovanemu zdravniku območne enote Zavoda, razen povzetka zdravljenja še izpolnjeni listini, Naročilnico za medicinsko tehnični pripomoček in Predlog imenovanemu zdravniku.

Zavod je posamezne zavarovane osebe, ki so zaradi izteka odobritve posredovale vlogo za nadaljno izjemno odobritev potrošnih materialov, obvestil o spremembah in postopku glede njihovega nadaljnega uveljavljanja pravice do potrošnih materialov. V odgovoru zavarovanim osebam, smo navedli glede na njihovo stalno prebivališče, najbližje pooblaščene zdravnike diabetologe za predpis inzulinskih črpalk. To pa ne pomeni, da smo imeli namen omejiti pravico zavarovane osebe, do proste izbire zdravnika in da mora zavarovana oseba prekiniti zdravljenje sladkorne bolezni pri dosedanjem diabetologu in zaradi postopka ugotavljanja upravičenosti do zdravljenja z inzulinsko črpalko, to zdravljenje nadaljevati pri katerem izmed navedenih zdravnikov na prejetem dopisu.

6. Zaključek
Zdravljenje z inzulinsko črpalko predstavlja pomemben del terapije pri zavarovanih osebah s težko vodljivo sladkorno boleznijo. Tako, kot smo že v uvodu navedli so skupna prizadevanja omogočila širitev pravice do zdravljenja z inzulinsko črpalko. Pričakovane rezultate pri zdravljenju teh zavarovanih oseb pa bo možno doseči le v kolikor bomo vsi, ki sodelujemo v tem procesu zdravljenja, torej stroka, Zavod, dobavitelji in tudi zavarovana oseba, opravili svoj del naloge s popolno mero odgovornosti.

Drago Perkič,
vodja oddelka za medicinsko tehnične pripomočke,
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije